Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DenS Products B.V., wederpartij bij deOvereenkomst met Afnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van Leverancier afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Leverancier in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Leverancier aan Afnemer tot het sluiten van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of prijslijst.
 4. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van zaken door Afnemer bij Leverancier.
 5. Overeenkomst: de afspraak tussen Leverancier en Afnemer op basis waarvan Leverancier zaken aan Afnemer levert tegen betaling.
 6. Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Leverancier, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Leverancier gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Afnemer en Leverancier gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle Aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Leverancier haar Aanbieding baseert. De Afnemer dient onverwijld te verifiëren of de in de offerte genoemde (technische) gegevens, waaronder doch niet uitsluitend afmetingen,
  gewichten, overeenstemmen met de situatie bij de Afnemer c.q. eindgebruiker. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de Aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen Aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
  Leverancier anders aangeeft.
 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het Aanbod van Leverancier binden Leverancier niet.
 5. De prijzen in de Aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Leverancier slechts, indien deze door Leverancier schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Afnemer daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor Overeenkomsten of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Elke Overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Leverancier bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Afnemer na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Mocht Leverancier van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Afnemer niet (voldoende) kredietwaardig is, dan
  heeft Leverancier het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Leverancier de Afnemer hiervan onverwijld in kennis stellen en aan de Afnemer de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

 

ARTIKEL 5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door Afnemer opgegeven afleveradres. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de Afnemer.
 2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de Afnemer opgegeven afleveringsadres, dient de Afnemer er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken over een verharde weg.
 3. Indien Leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer de Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Indien en voor zover naar het oordeel van Leverancier een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft
  Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
 5. Het is Leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.
 6. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Afnemer te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Afnemer, behoudt Leverancier zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de Afnemer Leverancier in staat zal stellen de zaken alsnog te leveren.
  Een en ander, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 8. Indien de Afnemer ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst
  en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de Afnemer
  de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 

ARTIKEL 6. ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De Afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Leverancier worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Afnemer aanvaard. De Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Afnemer ten aanzien van de betreffende zaken niet op.
 2. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Afnemer hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij
  zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan Leverancier te berichten.
 3. De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Leverancier heeft plaatsgehad.
 4. Indien zaken door de Afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
 5. Reclamaties met betrekking tot afgehaalde goederen die gebreken bevatten, dienen direct bij levering te worden gedaan.
 6. Indien zaken, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Leverancier ontstaan, aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 7. PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Leverancier is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Leverancier redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 2. Voorts worden aan de Afnemer onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
  a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
  b. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers;
  c. prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc.
 3. Indien Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Indien Leverancier de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst met Leverancier kosteloos te ontbinden, tenzij Leverancier aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de
  Afnemer de Overeenkomst met Leverancier in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Afnemer Leverancier binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

 

ARTIKEL 8. FACTURATIE EN BETALING

 1. De betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Leverancier maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor
  rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim
  zijn indien Leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Afnemer of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Afnemer jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar.
 6. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Leverancier is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien met Afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst.
 9. Indien de Afnemer uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, dan ziet de Afnemer af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Leverancier geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Leverancier tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van enige met Leverancier gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het
  tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Leverancier verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het
  doorverkopen van door Leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
 3. Indien de Afnemer (mede) uit door Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Afnemer die zaak slechts voor Leverancier en houdt de Afnemer de nieuw gevormde zaak voor Leverancier totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige
  voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Afnemer Leverancier hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Leverancier bevinden, behoudt Leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer
  mocht hebben.
 6. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te (doen) houden.
 7. De Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra
  Leverancier zulks wenst, door Afnemer aan Leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier tegen de Afnemer.
 8. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de Leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Afnemer of derden die de zaak voor de Afnemer houden weg te halen of weg te doen weghalen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

 

ARTIKEL 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Indien de Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Leverancier, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Afnemer schriftelijk in gebreke is
  gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is Leverancier gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  a. de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  b. de Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  c. de Afnemer een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Afnemer van toepassing is;
  d. de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd;
  e. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Afnemer wordt overgenomen;
  f. de Afnemer zijn huidige onderneming staakt;
  g. buiten toedoen van Leverancier op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Afnemer beslag wordt gelegd, dan wel indien de Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 3. De Afnemer heeft slechts de bevoegdheden de Overeenkomst met Leverancier op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend
  voor dat gedeelte, dat door of namens Leverancier nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leverancier reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Afnemer aan Leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is Leverancier eveneens gerechtigd in de
  onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

ARTIKEL 11. GARANTIES

 1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de
  Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de afgegeven garanties, zal Leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, naar keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom aan Leverancier te verschaffen.
 4. Indien de Overeenkomst met de Afnemer zaken betreft die Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Afnemer geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks geldend kan maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van Leverancier, uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De
  afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of leverancier.

 

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Leverancier daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Leverancier beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
  Leverancier of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
 3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één (1) maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
  separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 

ARTIKEL 14. VRIJWARING

De Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

 

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle door Leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Leverancier met de Afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

 

ARTIKEL 16. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.